het-arubahuis

EU aangelegenheden

Vertegenwoordiging van de Arubaanse Regering bij de EU

Een partnerschapsrelatie met de Europese Unie kan op verschillende terreinen een meerwaarde voor Aruba opleveren. Aruba bevindt zich op een kruispunt van handelsroutes tussen Noord-Amerika, Latijns Amerika en Europa en kan hierbij als 'Gateway' voor deze handelsblokken fungeren. Bij intensiever samenwerking in EU-verband kan Aruba zich regionaal beter profileren en zodoende beter gebruik maken van de strategische en geografische positie.

De partnerschapsrelatie met de Europese Unie kan twee vormen aannemen, dat van een LGO (Landen en Gebieden Overzee) of dat van een UPG (Ultraperiferische Gebieden). UPG´s vormen onderdeel van het Europese Gemeenschap. Zij maken gebruik van EU-recht en genieten specifieke maatregelen op grond van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het LGO-regime is vastgelegd in deel IV van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en wordt nadere uitgewerkt in het zogenoemde LGO-besluit. Zij is in essentie een op de oude EEG-regeling geënt preferentieel handelsregime voor gebieden buiten de Gemeenschap en is gekoppeld aan een strategie voor armoedebestrijding.

Het nieuwe LGO-besluit dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, richt zich op de volgende drie pijlers: versterking van het concurrentievermogen, vergroting van de veerkracht en stimulering van samenwerking tussen de LGO's en andere partners in de naburige regio's. Aruba tracht het nieuwe LGO-besluit invulling te geven met een strategische partnerschap waarin wordt gestreefd naar een win-winsituatie voor alle partners in het Koninkrijk en werkt tevens nauw samen met de andere LGO's binnen de Overseas Countries & Territories Association.

De Vertegenwoordiger van de Arubaanse regering bij de EU behartigt de belangen van Aruba ten aanzien van de Europese Unie. Hij neemt deel aan de EU-overlegstructuren in Brussel, alsook aan de Nederlandse overlegstructuren te Den Haag. Hij coördineert daarbij het Arubaans buitenlands beleid in relatie tot de Europese Unie.

Interview

met Nederlandse Bedrijven die kansen zien in Aruba.

Bedrijven

In Memoriam Mito Croes

Hollandse herinneringen aan een markante Arubaan

screenshots mitocroes

Video impressie

Video registratie van het TEDX Viewing Event in Den Haag 2016

 

TEDx Viewing Event001

Video

Ondertekening MoU Smart Community Aruba

 

Smart Community003