het-arubahuis

Trouwen op Aruba

Hier is voor niet-ingezetenen mogelijk om op Aruba voor de wet te trouwen mits betrokkenen aan de wettelijke voorschriften voldoen. Geen godsdienstige plechtigheden mogen plaatshebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

Tenminste drie (3) weken voor de trouwdatum moet men huwelijksaangifte (ondertrouw) doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Aruba. Als men minder dan drie (3) weken op Aruba gaat verblijven, moet men schriftelijk in ondertrouw gaan. Procedure voor de schriftelijke ondertrouw c.q. huwelijksaangifte en Formulier voor de schriftelijke ondertrouw aanvragen bij:

Instantie:
Ambtenaar van de Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Adres:
Schoolstraat 2, Oranjestad - ARUBA

Telefoon:
00-297-5834400

Fax:
00-297-5839160

Samen met deze formulieren worden tevens opgestuurd:

* Een uitvoerig uittreksel of afschrift van de geboorteakte van de aanstaanden;
* Indien het vorige huwelijk is ontbonden: uittreksel uit het echtscheidings- of overlijdensregister;
* Verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding nationaliteit;
* Kopie paspoort van beiden: een van beide moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
* Naam en geboortedatum van twee getuigen; als zij niet op Aruba wonen, moeten zij de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Het is belangrijk om bij terugkomst in Nederland de trouwakte aan te vragen bij de BBSB en deze mee te nemen.