het-arubahuis

Persberichten

Aruba zet mes in overheidsuitgaven

Oranjestad - Met de start vandaag van de parlementaire behandeling van de begroting zet de Arubaanse overheid een forse stap op weg naar een begrotingsevenwicht.

Het kabinet Mike Eman II presenteert in zijn begroting een omvangrijk pakket aan hervormingen en bezuinigingsmaatregelen die het deficit ten opzichte van 2013 halveren, maar geen negatief effect hebben op de economische groei. Het eerste kabinet Eman heeft met succes het accent gelegd op economisch herstel.

Nu de groei voor dit en komende jaren op structureel circa 3% wordt geraamd en de werkloosheid afneemt, is er voldoende fundament voor een ingrijpend ombuigingsprogramma om de overheidsuitgaven terug te dringen. Zo wordt het personeelsbestand nog dit jaar met zo'n 6% (270 fte's) ingekrompen hetgeen met name wordt gerealiseerd door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Om een voorbeeld te stellen dat de overheid de tering naar de nering moet zetten, heeft minister-president Mike Eman zijn eigen salaris met 8% gekort. Zijn staf levert 5 tot 8% in.

De leeftijd voor de algemene ouderdomsuitkering wordt stapsgewijs verhoogd van 60 naar 65 jaar terwijl de premie met 2% stijgt. Ook voor ambtenaren wordt de pensioenleeftijd opgetrokken naar 65. Voor ministers gaat de maatregel direct in per 1 januari 2015 nadat Eman meteen na zijn aantreden in 2009 het pensioen voor politici al vergaand had versoberd. Al deze maatregelen leiden tot een aanzienlijk lagere last voor de begroting, maar maken het pensioenstelsel tegelijkertijd voldoende robuust om de vergrijzing op te vangen.

Aan alle aangekondigde hervormingen en bezuinigingen liggen sociale akkoorden met de werkgeversorganisaties en vakbonden ten grondslag. Om die te betrekken bij het bestrijden van de crisis heeft de regering naar voorbeeld van het Nederlandse poldermodel een Sociale Dialoog ingesteld. Het maatschappelijk draagvlak voor de maatregelen is dan ook groot. Ondanks de forse ingrepen zijn de protesten beperkt gebleven tot een enkel incident, voortkomend uit anti-Nederlandse sentimenten.

Het kabinet is met de sociale partners overeengekomen om uiterlijk in 2017 een begrotingsevenwicht te bereiken. Daartoe wordt in de Arubaanse Staatsregeling een zogeheten ‘Balanced Budget Rule’ opgenomen die het toekomstige regeringen niet toestaat nieuwe begrotingstekorten te laten ontstaan. Zo wordt het mogelijk gemaakt de huidige overheidsschuld af te bouwen. Om op de naleving van de Balanced Budget Rule toe te zien, wordt op korte termijn een onafhankelijke commissie (Fiscal Council) geïnstalleerd.

Naast het ombuigingsprogramma blijft het kabinet Eman onverminderd werken aan het uitbouwen van Aruba tot handelsgateway tussen Nederland/Europa en Latijns-Amerika. TNO, Schiphol, Philips en het Scheepvaart- en Transportcollege zijn voorbeelden van bedrijven die het eiland reeds als basis gebruiken om hun diensten in de regio te etaleren. In het hubconcept past ook de ambitie van de KLM om de luchthaven Reina Beatrix tot een 'megaknooppunt' te maken. Om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag naar containeroverslag op de trans-Atlantische route wordt in 2016 een state of the art containerhaven in gebruik genomen.

Business Event Arubahuis